Winkelwagen

Privacyverklaring

Algemeen over deze Privacyverklaring
Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Toepassing van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites (verder: ‘Websites’) van Brouwerij Avereest, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [69321906]. Hieronder vallen tevens persoonsgegevens die worden verwerkt via een webshop-/bedrijfsaccount. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op door Brouwerij Avereest verwerkte persoonsgegevens, (horeca-)klanten of personen die deelnemen aan winacties van Brouwerij Avereest. Brouwerij Avereest is de verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Brouwerij Avereest?

Voor bepaalde (delen van) Websites, wanneer wij producten of diensten aanbieden of afnemen, is het nodig dat Brouwerij Avereest persoonsgegevens verwerkt. Brouwerij Avereest verwerkt persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van Websites of deelnemers aan winacties:
 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, MAC-adres (waar mogelijk anoniem), surf- en klikgedrag op de Websites, locatiegegevens, cookie identifiers (kijk voor meer informatie in ons Cookiebeleid) en gegevens (naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt ingediend) die je achterlaat op onze Websites als je contact opneemt met Klantenservice.
 • Consumenten en horecaondernemers die producten en diensten afnemen via een Brouwerij Avereest webshop:
 • Contact- en betalingsgegevens, zoals login gegevens (gebruikersnaam), naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, klantnummer en bankrekeningnummer.

Brouwerij Avereest verkrijgt deze persoonsgegevens met name van jou, omdat jij deze aan Brouwerij Avereest hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Brouwerij Avereest (o.a.) geen overeenkomst met je sluiten of uitvoeren en/of niet reageren op je bericht. Als je bepaalde cookies niet accepteert of uitzet, kan het zijn dat delen of functionaliteiten van onze Websites niet toegankelijk zijn.

Op welke grondslag verwerkt Brouwerij Avereest persoonsgegevens en met welk doel?
Brouwerij Avereest verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Voor zover dit nodig is om een overeenkomst met de betrokkene aan te gaan of uit te voeren. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan het afhandelen van aankopen van consumenten (het versturen van je product) in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten.
 • Om op haar rustende wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen en het verbod alcohol te verkopen aan minderjarigen, na te leven. Daarom vragen we je bij je bezoek aan onze Websites of je 18 jaar of ouders bent.
 • Ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij maken wij altijd de afweging of ons gerechtvaardigd belang boven jouw privacybelang gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met betrokkenen en het beantwoorden van vragen die betrokkenen hebben gesteld via onze Klantenservice. Het gerechtvaardigd belang gebruikt Brouwerij Avereest ook voor het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, en profileringsdoeleinden. Hieronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens binnen Brouwerij Avereest om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
 • Op basis van jouw toestemming verwerkt Brouwerij Avereest persoonsgegevens voor geaggregeerde analytische en operationele doeleinden en voor marketingdoeleinden, zoals direct marketing, het creëren van consumentendoelgroepen of look-a-like-doelgroepen en het uitbreiden van bestaande klantprofielen kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Websites en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.
 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze Websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Aan wie verstrekt Brouwerij Avereest persoonsgegevens?
Brouwerij Avereest verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de AVG of andere geldende privacywetgeving. Soms zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan de politie, Belastingdienst, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van Brouwerij Avereest. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Brouwerij Avereest helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten aan jou of om onze Websites te onderhouden, zoals:

 • IT-dienstverleners;
 • betaaldienstverleners;
 • deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren of ons te voorzien van juridisch advies;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. 

Wanneer gegevens vanuit de EER naar een ander land in de wereld wordt verstuurd, spannen wij ons ervoor in dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen te nemen. In andere gevallen zullen wij u informeren over een mogelijk minder hoog niveau van bescherming van uw gegevens. Indien nodig vragen wij voor de doorgifte nog specifiek uw toestemming. Toch kan het zijn dat buitenlandse autoriteiten toegang eisen tot uw gegevens of dat u zich dan niet gemakkelijk kan wenden tot een rechter. Toestemming kan u elk moment weer intrekken. Uw voorkeur wordt dan gelijk aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de reeds plaatsgevonden verwerkingen.

Hoe lang bewaart Brouwerij Avereest persoonsgegevens?
Brouwerij Avereest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Wij geven een aantal voorbeelden. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. In veel gevallen is het ook mogelijk om je gehele account zelf te verwijderen. Klantenservice bewaart gegevens tot een jaar na de datum dat de vraag of klacht is opgelost of het verzoek is gesloten. Gegevens van bezoekers worden voor een beperkte periode na het bezoek bewaard en wanneer onze klantrelatie met jouw bedrijf eindigt, verwijderen wij de persoonsgegevens in beginsel na twee jaar na het einde van onze klantrelatie.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid
De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Brouwerij Avereest heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website 100% veiligheid gegarandeerd worden. Brouwerij Avereest kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten Brouwerij Avereest directe controle ligt (dat wil zeggen: ondanks dat passende maatregelen zijn getroffen).
Daarnaast is Brouwerij Avereest, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Brouwerij Avereest, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Cookies
Een deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Wanneer dat nodig is, word je gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. 
Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid.

Links naar andere websites en social media

Onze Websites kunnen links bevatten naar andere websites. Je kunt er ook voor kiezen informatie van onze Websites te delen via social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Dit betekent dat de informatie die je deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar zal zijn voor bezoekers van jouw persoonlijke pagina’s (profielen). Brouwerij Avereest is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites, apps of social media kanalen. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacy- en cookieverklaringen op die websites en apps en van de social media partijen, die van toepassing zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partijen, zorgvuldig te lezen.

Privacy van kinderen
De Websites zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de 18 jaar (“Kinderen”). Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van Kinderen. Brouwerij Avereest is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van persoonsgegevens van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat je kind zonder toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kan je contact opnemen via onze contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Jouw privacyrechten
Je kunt een overzicht van en informatie over de door Brouwerij Avereest verwerkte persoonsgegevens opvragen en inzien. Je kunt ook een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die Brouwerij Avereest van jou verwerkt. Brouwerij Avereest zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. De persoonsgegevens ontvang je in beginsel in digitale vorm. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. 

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Brouwerij Avereest. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt echter wel altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing en/of profileringsdoeleinden.

Je kunt gegeven toestemming (voor bijvoorbeeld het plaatsen van bepaalde cookies) altijd weer intrekken. Brouwerij Avereest zal je persoonsgegevens niet langer gebruiken voor deze doeleinden. Dit heeft echter geen effect op eerder gedane verwerkingen van je persoonsgegevens door Brouwerij Avereest.

Hoe je jouw verzoek kan indienen, kun je onder hieronder terugvinden. Brouwerij Avereest vraagt je om je verzoek te motiveren. Brouwerij Avereest zal zo spoedig mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen een maand. In principe zal Brouwerij Avereest aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Houd er rekening mee dat Brouwerij Avereest jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen, aan te vullen of je te identificeren om je privacyverzoek te kunnen behandelen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met je verzoek zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van je persoonsgegevens door Brouwerij Avereest, dan kan je ook een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kan je vinden via deze link.

Contact met Brouwerij Avereest
Privacyverzoeken
Hierboven kun je lezen welke privacyrechten je kunt uitoefenen. Je kunt je verzoek in dit verband richten aan Brouwerij Avereest via het contactformulier op de website (klik hier). Geef duidelijk in het bericht aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat Brouwerij Avereest je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kun je ook telefonisch of via de website contact opnemen met Brouwerij Avereest Klantenservice.

Telefonische klantenservice
De Klantenservice is op werkdagen (ma-vr) van 09.00u tot 17.00u bereikbaar via telefoonnummer +316-237 63 450.

Online contactformulier
Op onze website kun je gebruik maken van het contactformulier.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Brouwerij Avereest kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Brouwerij Avereest raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Bij wijzigingen van deze Privacyverklaring, die grote impact op jou hebben, zullen we je informeren over deze wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03 november 2022.